بهزاد آریش کمی بیشتر از دوهفته است که پدر شده. همسرش زینب ١٥سال دارد و خودش ١٣سال. از عمر ازدواجشان دوسال می گذرد. سواد ندارد و نمی تواند تخمین بزند همسرش فرزند چندم خانواده است یا متولد چه سالیست. در میدان شهر محل زندگی اش کارگری می کند. مرتب در طول گفت وگو تکرار می کند که زندگی سخت است و خرج، گران و از مسوولان کمک می خواهد. پاسخ خیلی از سوا ل هایم را با «قسمت است و قسمت بود» می دهد.