گربه ای که با رنگش طرفدارانی پیدا کرده بود بعد از شسته شدن رنگ باخت